Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Русе
 • Община: Иваново
 • Селище: с. Иваново
 • в околностите на с. Иваново
 • GPS: N 43.660295 E 26.045761
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: 1970 г.
 • Ориентировачна надморска височина: 60 м.
 • Вид достъп: Автомобилен асфалт. Из Поломието пеша
 • Паркинг: В околните селища
 
 

Rusenski Lom Nature ParkПрироден парк “Русенски Лом” е един от десетте природни парка на България. Разположен е по каньоновидната долина на река Русенски Лом- последния десен приток на река Дунав на около 20 км. южно от град Русе, между селата Писанец, Нисово, Сваленик, Червен, Кошов и Иваново. През 1970 г. се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км.

Известно е, че биологичното разнообразие на карстовите терени е два-три пъти по-голямо от това на другите ландшафти. Разнообразният релеф, специфичният микроклимат, наличието на множество скални образования и влажни зони в долината на Русенски Лом  го превръщат в оазис за видове с различен различен зоо- и фитогеографски произход– средноевропейски, степен и субсредиземноморски.

По стръмните скатове над реката се стели т.нар. “тъмна гора”, съставена от дъб, бряст, клен, ясен, мекиш, липа, богат подлес от храсти- глог, шипка, птиче грозде, люляк и разнообразна тревна растителност.
Гордост за парка са редките и защитени растителни видове, от които един български (ковачев зановец) и няколко балкански ендемита- емилиопопово прозорче, янкиев зановец, български ленолист и диекианов лопен, чието единствено находище е в Поломието. Интересен представител на степната растителност е йоановото коило. В Парка е единственото находище в България на сибирската телчарка.

Фауната е още по-разнообразна. Между безгръбначните внимание заслужават карпатският скорпион и сколопендрата. Десет вида земноводни (от които пет защитени) и деветнадесет вида влечуги населяват долината. Особена зоогеографска стойност имат нощното гущерче. Срещат се два вида сухоземни костенурки, петнистият смок и смокът – мишкар, медянката, пепелянката.
Сред речните обитатели са 25 вида риби, раци, охлюви и речни миди. Разрешен е спортният риболов.

Паркът е истински птичи рай. Тук живеят и гнездят различни видове птици, застрашени от изчезване в цяла Европа. От 192 вида птици, които се срещат тук, гнездят и отглеждат потомство на тази територия 124 вида. Знакови за парка са черния щъркел и египетския лешояд. Тези факти са основание Ломовете да са обявени за орнитологично важно място.

От 92 вида бозайници, които обитават в България, в Природен парк „Русенски Лом” се срещат 68 вида. Мужду тях са 26 вида прилепа и изчезващите в Европа видра, пъстър и стерен пор, голям хомяк и др. Паркът е естествен развъдник на сърни и благородни елени, на диви свине. Тук обитават вълци, чакали, лисици и други хищници.

От всяка височина в Природен парк “Русенски Лом” се разкриват изумителни панорами. В тях се вплитат безкрайните извивки на речната долина, горите, суровата красота на скалните зъбери, старите крепости и селища. Сред най-запомнящите се е обзорът от височината преди село Червен. Скалите очертават широка дъга, а в подножието, върху обградения от река Черни Лом просторен рид, се открояват каменните руини на укрепления, църкви, жилищни сгради, работилници. Тук по време на Второто българско царство (ХІІІ-ХІVв.) се е намирал Средновековен град Червен- един от най-големите военно-административни, стопански и църковно-културни центрове на страната. Сега той е със статут на археологически резерват.

Десетките скални манастири превръщат долината в общобългарски духовен център, за развитието на който полагат преки грижи българските царе.
Един от тях е скалният манастир „Св. Арахангел Михаил” при село Иваново, обединяващ шест скални църкви и параклиси. Заради изключителните си художествени качества стенописите на Ивановските скални църкви от ХІІІ –ХІV век са включени в списъка на ЮНЕСКО за Световно природно и културно наследство.
Не по-малко интересни са и Басарбовският манастир и Големият Нисовски скален манастир.
Всъщност долината на реката е привличала заселници от различни етноси от най-дълбока древност. За това свидетелстват многобройните останки от тракийски, римски, византийски и български селища, останките в стотиците пещери, както и множеството интересни легенди.

Природен парк “Русенски Лом” е признат като интересен и ценен туристически обект с висока естетическа стойност. Принос за това имат красивите крайречни тераси, меандрите, високите отвесни скали, зоните с богато видово разнообразие, пещерите, скалните образования, историческите паметници с национално и международно значение.
Близостта до големия град, кратките разстояния между различните обекти, местности, населени места и развитата инфраскруктура предлагат условия за разностранна туристическа дейност, а за посетителите на района вратите на семейните хотели в селата на Поломието са гостолюбиво отворени.

 

Проспект на Природен парк "Русенски Лом" (на английски)

 
 • Адрес: град Русе, бул. Скобелев 7
 • Интернет: Не
 • web: http://www.lomea.org/
 • Е-поща: info@lomea.org
 • Телефон: +35982872397
 • Факс: +35982828730
 
Скалогнездещите птици на Поломието 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2636
Регистрирани потребители: 364

Реклама