Местоположение
 
 • Държава:
 • Регион:
 • Област:
 • Община:
 • Селище:
 • в околностите на
 
 
 
Юлий Цезар: Нещата винаги изглеждат по-страшни отдалеч.
  
  Julius Caesar: The things always look more terrible from a distance.
 
 Бумът в строителството на обекти от всякакво естество в последните години доведе до унищожаването на големи площи за живот на хора, животни и растения, и затварянето им в бетонови кутийки.
   The boom by construction of different types of buildings in last years caused to destruction of big living areas for people, animals and plants, and their closing in concrete boxes.
Съчетаването на презастрояването с увеличаването на автомобилите в населените места пък води до липса на места за паркиране и грандиозни задръствания.   The combining between to fast development and rising of cars quantity in populated areas causes to lack of parking spaces and tremendous traffic jams.
Площите, върху които са построени сградите, най-често се запечатват с неизползваеми покриви от всякакво естество.   The spaces, where the buildings are situated, very often are sealed with all kinds of unused roofs
А след озеленяването на покривните площи, следващият най-лесен начин за оползотворяване, е превръщането им в атрактивни използваеми покриви – в места за отдих и обитаване. Или в покривни паркинги, където паркираните автомобили няма да пречат на трафика.   And after planting of roof spaces the next easiest way for utilizing is to transform them into attractive usable roofs for rest and occupation.
Or into roof parking spaces, where the parked cars don’t overload traffic.
Особено атрактивно е съчетаването на озеленени с използваеми покриви.   Especially attractive is the combining of green with occupied roofs.
Общ вид на детайла
   General view of the detail

 

- Настилка

- Подложен слой

- Филтриращ слой

- Дренажен слой

- Хидроизолация

 Podium Roof Deck

 

- Covering (Paving)

- Sub-base layer

- Filtering layer

- Drainage layer

- Water-proofing

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ   TECHNOLOGICAL SUCCESSION
1. ИЗОЛАЦИИ   1. INSULATIONS

 

Покривните изолации върху топли покриви се изграждат по системата за неизползваеми покриви ProfiROOF или за покривно озеленяване GreenROOF на ВЕДАГ.

ИЗОВАЛ ЕООД е директен вносител на всички изолационни продукти на VEDAG GmbH, сертифициран изпълнител и оторизиран шеф монтаж за Република България

 Sertifikat Vedag-Isoval

 

The roof insulations, designed for warm roofs, are set up according the system for unoccupied roofs ProfiROOF, or for roof planting GreenROOF of Vedag.

ISOVAL EOOD is the direct importer of all insulation products of VEDAG GmbH, certified performer and authorized assembly manager for the Republic of Bulgaria.

Видът на топлоизолацията се определя в зависимост от натоварването върху повърхността. За пешеходни зони и озеленени покриви като товароносимост е напълно достатъчна топлоизолация от EPS (стиропор) с тегло 30кг/м3.
  The thermal insulation type is selected according to the surface load. By pedestrian areas and green roofs is suitable, for loading capacity, the thermal insulation type EPS with weight 30 kg/m3.
За зони с движение на автомобили обаче трябва да се използва пеностъкло. Или топлоизолацията да се монтира под тавана на покрива.   By areas with car traffic a cellular glass should be used. Another option is the thermal insulation to be installed under the roof ceiling.
Поради мекотата си каменната вата не е подходяща за използваеми покриви.   Because of its softness the rockwool is not suitable for occupied roofs.
Възможно е също и полагане на нужните пластове хидроизолация върху покривната повърхност без топлоизолация (необходимостта й се определя от конкретния случай).   It is also possible a laying of water proofing over the roof surface without thermal insulation (its necessity is determined be every single case).
Water test   Water test
Особено важно за гарантиране надеждността на покритието при използваемите покриви е преди изпълнението на каквито и да било настилки, да се изпълни водна проба на хидроизолацията.   Very important for guarantying reliability of the covering by occupied roofs is before laying of any coverings, a water test of water proofing to be done.
 2. РАЗДЕЛИТЕЛЕН И ДРЕНАЖЕН СЛОЙ    2. DIVIDING AND DRAINAGE LAYER
Честа, основна и груба грешка при изграждането на използваеми покриви е изпълнението на настилките директно върху хидроизолацията.   An often, general and bad mistake by the construction of occupied type of roofs is the realization of the coverings directly on the water proofing.
В нашите климатични ширини температурната разлика на повърхността на покрива може да достигне до 100°С: от +80°С през лятото до -20°С през зимата. И има средно около 170 прехода между замръзване и топене.   By our climate zones the difference in temperature of the roof surface could reach 100° C: from +80° in the summer to -20° in the winter time. And there are about 170 transitions from freezing to melting at an average.
Покривните изолации от всякакъв рулонен тип и последващите ги настилки имат много различни температурни деформации. При кратковременни температурни разлики (през зимата дори само от разлика в температурите между сенчестата и слънчевата част), настилките залепени директно върху хидроизолациите се разлепват.   The roof insulations from any roll type and all the following coverings and floorings have very different temperature deformations (the coverings could unstick in the winter even from the temperature differences between the sunny and the shadow roof part).

Podium roof deck

При проникване на влага от дъжд и сняг под настилката и последващо нагряване от слънцето отгоре, влагата започва да се изпарява. Водните пари се просмукват в капилярите и порите на замазката и при достигане на критично налягане или след циклите на замръзване и топене ги разрушават.   By penetration of dampness from rain and snow under the covering and by following sun heating from above the dampness begin to vaporize. The steams filter into the capillaries and pores of the putty and by reaching of critical pressure or after the cycles of freezing and melting they destroy them.
И при директно залепване на плочки или изпълнение на замазка върху хидроизолацията без разделителен слой, резултатът обикновено е напукване, отлепяне и разрушаване на настилката.   And by direct realizing of putty or tiles above the water proofing, without dividing layer, the result normally is bursting, unsticking and destroying of the covering.
Поради горните причини между покривните изолации и последващите ги настилки винаги трябва да се изпълняват разделящ и дрениращ слой. По този начин проникналата под настилката вода може да се изцеди в посока на отводняването. А циркулацията на въздух в дренажния слой осушава остатъчата влага и не позволява разрушаване на настилката.   Because of these reasons, there always should be accomplished a dividing and drainage layer between the roof insulations and the following coverings. That way the water, penetrated under the covering, could drain off. And the air circulation in the drainage layer dries up the rest of the dampness and doesn’t allow destroying of the covering.
3. НАСТИЛКИ   3. COVERINGS
Практически няма ограничения във вида на настилките, които могат да бъдат изполвани – те са въпрос само на фантазията на проектанта.   Practically there are no limits by the type of coverings, which could be used – they are only a question of the designer imagination.
Изпълнението обаче на модерните напоследък настилки тип «палуба» или «кух под» от различни видове дърво или плочи на крачета, крият рисковете от проникване на голямо количество гниещи отпадъци в кухината под настилката.   But the realization of the recently modern coverings like “deck” or “hollow floor”, which are made from different wood types or slabs on legs, has some risks from penetration of large quantity of decaying waste into the flooring hollow.
Най-лесният, практичен и бърз начин за изпълнение на настилка е полагането на декоративeн паваж или плочи върху легло от филц или пясък.   The easiest, practical and fast way for covering realization is the laying of decorative pavement or slabs over a layer from felt or sand.
Podium roof deck   Podium roof deck
При различни видове настилки е най-лесно разделителните бордове да се изпълняват върху вече изпълнената хидроизолация и положен площен разделителен и дренажен слой.   The easiest way by different types of covering is the dividing boards to be accomplished over already realized water proofing and laid dividing and drainage layer on the area.
Podium roof deck   Podium roof deck
Комбинирането на настилка от плочи с озеленени части придава на покрива характера на естествения природен пейзаж и приближава местообитанието до природата.   The combination between flag and green parts gives to the roof a character of the natural landscape and brings the space closer to the nature.
инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД
  Engineer Valentin Vasilev
Manager of ISOVAL EOOD

Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята.
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции. 

За правилно и качествено изпълнение на детайлите потърсете ИЗОВАЛ ЕООД.

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД   All publications from ISOVAL EOOD

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Да
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1614
Регистрирани потребители: 309