Местоположение
 
 • Държава:
 • Регион:
 • Област:
 • Община:
 • Селище:
 • в околностите на
 
 
 
Антоан дьо Сент Екзюпери: Съвършенството е достигнато, не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне.
         
  Antoine de Saint Exupéry: It would seem that perfection is attained not when no more can be added, but when no more can be removed.
    

Съществена част от хидроизолацията на покривите и терасите на сградите е правилно подбраното и качествено изпълнено отводняване.

ИЗОВАЛ ЕООД е оторизиран партньор за изпълнението на отводнителни системи, от производителя HL Hutterer & Lechner GmbH (Австрия).

Основните критерии на които трябва да отговарят отводнителните тела са:

Sertifikat HL-Isoval 

An essential part from water-proofing of building’s roofs and terraces is the correct chosen and qualitative realized drainage.

ISOVAL EOOD is the authorized partner for the performance of drainage systems from manufacturer HL Hutterer & Lechner GmbH (Austria).The main criteria, which should be fulfilled from drain bodies, are:

 - Надеждна водоплътна връзка към канализационни тръби от всякакъв вид и диаметър. Евтините (меки) отводнителни тела не могат да осигурят водоплътна връзка към канализацията. При вертикална канализация това може да не е особен проблем. Но при хоризонтални участъци на канализацията непосредствено под покрива и при проливен дъжд, хоризонталния клон често подприщтва водата, канала са препълва и водата започва да извира под тавана    - Reliable water-tight connection to the sewerage pipes from any type and diameter. The cheap (soft) drain bodies can not ensure water-tight connection to the sewerage. By vertical sewerage that could be not so serious problem. But by horizontal sections of the sewerage system, directly under the roof and by pouring rain, the horizontal branch often blocks the water, the drain overfills, and the water became to spring under the roof.
- Надеждна водоплътна връзка към хидроизолации от всякакъв вид, чрез достатъчно голяма подходяща пола за залепване или чрез гарантирана механична връзка   - Reliable water-tight connection to any type of water-proofing through big enough suitable fascia for assembling or through guaranteed mechanical connection
- Перфектен външен вид и устойчивост на атмосферните влияния   - Perfect appearance and steadiness of atmospheric conditions


1. Покривна конструкция
2. Бетон за наклон
3. Пароизолация
4. Топлоизолация
5. Хидроизолация
6. Разделителен слой
7-8. Дренажен слой
9. Филтърен слой
10. Почвен субстрат, настилка

11-а. Тяло на воронката

12. Наставка на воронката

13. Дренажен пръстен

14. Удължителна тръба

11-б. Листоуловител

 Flat roofs drainage


1. Deck Roof Construction
2. Concrete for inclination
3. Vapour barier
4. Heat insulation
5. Water-proofing
6. Dividing layer
7-8. Drainage layer
9. Filtering layer
10. Plant substrate, Covering

11-а. Drain body

12. Extension

13. Drainage ring

14. Extension pipe

11-b. Grate

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖА   ASSEMBLING ORDER
1. Тяло на воронката (11а)   1. Drain body (11a)
Тялото на воронката трябва да се монтира непосредствено върху покривната конструкция и по неговото ниво се подвежда бетона за наклон.   The drain body must be assembled directly over the roof construction and according to its level should be oriented the concrete slope.
Тялото е фабрично топлоизолирано и може да бъде с вграден нагревател за предотвратяване на обледеняването.   The body is thermo-insulated by manufacturing and could be with built-in heater in order to avoid freezing.
Заустването може да стане в хоризонтална или вертикална посока, или под всякакъв ъгъл и към всякакъв вид и диаметър на тръбите.   The discharging could be realized in horizontal or vertical direction, or in any angle, and type or diameter of the pipes.
 Flat roofs drainage    Flat doofs drainage
Груба и често допускана грешка са опитите за лепене на отводнителните тела от полиетилен (PE) или полипропилен (PP) към PVC тръби. Тези материали са химически несъвместими и не могат да бъдат залепени по никакъв начин един към друг.
  A bed and often mistake is connected to attempts for gluing of the drain bodies from polyethylene (PE) or polypropylene (PP) to PVC pipes. These materials are chemically incompatible and can not be glued one to another.
Връзката на отводнителните тела към канализацията е гарантирано водоплътна само чрез фабрична муфа с гумено уплътнение или чрез заварка.   The connection between the drain bodies and the sewerage system could be guaranteed only with manufactured socket with rubber packing or through welding.
Към основното тяло се монтира покривната пароизолация. Честа грешка при наличието на топлоизолация е монтирането на това тяло на нивото на хидроизолацията.
  The roof vapour barrier should be assembled to the main body. An often mistake, when there is thermal insulation too, is the assembling of that body on the level of the water-proofing.
В този случай на мястото на преминаването на канализационната тръба има дупка в пароизолацията. Следствието е проникване на водни пари от помещението в топлоизолацията, конденз и омокряне.   In that case there is a hole in the vapour barrier on the place, where the sewerage pipe is passing. That causes a penetration of steam from the room to the thermal insulation, condensate and wetting.
2. Наставка на воронката (12)   2. Extension of the drain body (12)
При наличие на топлоизолация върху основното тяло на воронката чрез водоплътна връзка се монтира удължител, който поема водата от нивото на хидроизолацията. Както тялото на воронката, така и удължителят са фабрично окомплектовани с подходяща пола и метален ринг с болтове за водоплътна връзка на всякакъв тип хидроизолация с воронката.   When there is a thermal insulation, over the drain body an extension should be assembled, which will take the water from the level of the water-proofing. The drain body and the extension are manufactured completion with suitable fascia and metal ring with bolts for water-tight connection for any type water-proofing with the drain body.
Flat roofs dreinage   Flat roofs drainage
Честа грешка поради незнание, мързел или криворазбрана дребна икономия е монтирането на какви да е неподходящи отводнителни тела и опити за лепене на хидроизолацията към тях.   An often mistake, through ignorance, indolence or wrong understand saving is the assembling of no matter what drain bodies and tries for gluing of the water-proofing to them.
Връзката на хидроизолацията от всякакъв тип към отводнителното тяло и наставката му е гарантирано водоплътна само чрез механична връзка с метален ринг и болтове.   The connection of water-proofing from any type to the drain body and its socket could be guaranteed water-tight only through mechanical connection with metal ring and bolts
3. Дренажен пръстен (13)   3. Drain ring (13)
При озеленени или използваеми покриви дренажният пръстен служи за отвеждане на водата от дренажния пласт към воронката.   By green or occupied roofs the drain ring is used to lead the water from the drain layer to the drain body.
При неизползваеми покриви на това място се монтира директно листоуловителят.   By not occupied roofs the grate is assembled directly on that place.
4. Удължителна тръба (14), Листоуловител (11б)
  4. Extension pipe (14), Grate (11b)
Удължителната тръба и листоуловителят улавят водата от повърхността на озеленени или използваеми покриви и я вкарват във воронката.   The extension pipe and grate catch the water from the surface of the green or occupied roofs and lead it to the drain body.
При използваеми покриви листоуловителят е декоративна решетка от неръждаема стомана.   By occupied roofs the grate is a decorative grating, made from stainless steal.
Честа грешка при използваеми покриви е монтирането в отводнителните тела на всякакви клапи за спиране на миризми.   An often mistake by the occupied roofs is the assembling of any valves against smells into the drain bodies.
Ако клапата е с воден затвор, през горещите летни дни водата й се изпарява и клапата не работи. А през зимата водата в нея замръзва и  ледът обикновено спуква отводнителното тяло или най-малко пречи за изтичане на водата.   If the valve is with water-gate, during the hot summer days the water is steaming away and the valve doesn’t work. In the winter the water is freezing and the ice normally breaks the drain body or at least hinders the water flowing.
Ако клапата е мeханична, много често тя се затлачва с отпадъци и отново не работи.   If the valve is mechanical, very often it is blocked from waste and doesn’t work again.
Правилното решение за спиране на миризми, ако е необходимо, е монтиране на лесно ревизируема канална клапа на вертикалния клон на канализацията.   The right decision against smells, if it is necessary, is the assembling of easy testing sewer valve on the vertical branch of the sewerage system.
ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ   VACUUM DRAINAGE
Алтернатива на стандартното гравитачно отводняване при по-големи покриви е вакуумното отводняване.   An alternative of the standard gravity drainage by bigger roofs is the vacuum drainage.
Характерно за него е, че канализацията се оразмерява и работи съвместно с воронките на сифонен принцип - най-ефективно при 100% запълване до горе с вода.   Typical about it is that the sewerage system should be measured and planed to work together with the drain on siphon principal – the most effective way by 100% filling with water.
Vacuum drainage    Vacuum drainage
Стандартно гравитачно отводняване
Standart gravity drainage
  Вакуумно отводняване
Vacuum drainage
Основни предимства:   Main advantages:
- По-малко отводнителни тела;   - Less drain bodies;
- Много по-малко и с по-малки диаметри тръбна разводка;   - Much less pipes and with smaller diameters;
- Почти изцяло липса на земни работи – канализацията се полага висящо и хоризонтално под тавана;   - Almost any works on earth level – the sewerage system is laid horizontal under the roof or is hanging;
- Самопочистваща се тръбна система поради голямата скорост и напор на водата;   - Self-cleaning pipe system because of the fast speed and pressure of the water;
- Спестяват се множество отвори в етажните плочи;   - Many openings in the floor slabs are avoided;
- Много бързо и икономично изпълнение;   - Very fast and economical realization;
- Значително по-малко шумяща система.   - Vastly less noisy system.
     
Независимо от вида на избраната система за покривно отводняване, от особена важност за липсата на течове са внимателното и детайлно проектиране и изпълнение при гарантирана съвместимост и с покривната хидроизолация.   Independently of the type of the chosen roof drainage system, in order to avoid leaking, the careful and detailed design work is very important, as well the realization by guaranteed compatibility with the roof water-proofing.
     
Обекти на ИЗОВАЛ ЕООД с HL Hutterer & Lechner 
  Projects of ISOVAL EOOD with HL Hutterer & Lechner
     
инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД
  Engineer Valentin Vasilev
Manager of ISOVAL EOOD

Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята.
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции. 

За правилно и качествено изпълнение на детайлите потърсете ИЗОВАЛ ЕООД.

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД   All publications from ISOVAL EOOD

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Да
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1614
Регистрирани потребители: 309