Първият радиоприемник в Ловешко
Местоположение
 
  • Държава: България
  • Регион: Северозападен
  • Област: Ловеч
  • Община: Ловеч
  • Селище: с. Деветаки
  • GPS: N 43.221737 E 24.899483
 
  • Ориентировачна надморска височина: 340 м.
  • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
  • Паркинг: По улиците на селото
 
 

Turisticheski region Devetashko platoПър­вият ра­диопри­е­м­ник в Ло­веш­ко е бил пос­т­ро­ен в се­ло Де­ве­та­ки, в територията на Туристически регион Деветашко плато от Ди­ми­тър Ни­ко­лов Вла­ев (1908 – 1988).

Димитър Влаев е за­вър­шил тех­ни­чес­ко учи­ли­ще в град Ру­се, ра­ди­о­тех­ни­чес­ки кур­со­ве в Со­фия и е са­мо­ук ча­сов­ни­кар и елек­т­ро­тех­ник.
Ра­ди­о­апа­ра­тът е бил ли­не­ен с ви­со­ко­го­во­ри­тел, на ку­ти­я­та на кой­то е би­ло на­пи­са­но с из­ря­за­ни от шпер­п­лат бук­ви мар­ка­та “Ку – Ку” (вероятно правокирани от кукувичката в часовникарският занаят). Зах­ран­вал се е с хи­ми­чес­ки еле­мен­ти за по­лу­ча­ва­не на елек­т­ри­чес­ки ток, кой­то се по­лу­ча­вал в ча­ши, в ко­и­то в те­чен елек­т­ро­лит са по­то­пе­ни цин­ко­ви, олов­ни или мед­ни пло­чи. Те­зи из­точ­ни­ци на ток, из­вес­т­ни ка­то еле­мен­ти на Крю­гер нав­ре­ме­то са би­ли ши­ро­ко из­пол­з­ва­ни по­ра­ди лес­но­то им из­пъл­не­ние от не­де­фи­цит­ни ма­те­ри­а­ли и из­пол­з­ва­не­то на раз­лич­ни хи­ми­ка­ли за елек­т­ро­ли­та.

 
  • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2515
Регистрирани потребители: 360

Реклама