Местоположение
 
 • Държава:
 • Регион:
 • Област:
 • Община:
 • Селище:
 • в околностите на
 
 
 
Далай Лама XIV: Научете правилата, за да знаете как правилно да ги нарушавате!
 
  Dalai Lama XIV: Know the rules well, so you can break them effectively!
 
Покривните изолации по плоски покриви са съществена част от разходите за изграждане на всеки обект. Тяхната стойност и надеждност са много актуални не само във време на икономическа криза.   The roof insulations on the flat roofs are the essential part of the overall expenses for the construction of every building site. Their value and reliability are important not only in time of economic crisis.
 Много често се допуска грешката по принципно неправилни детайли да се трупат пласт върху пласт едновременно скъпи и неподходящи материали. В комбинация с неграмотно изпълнение винаги се постига плачевен резултат и с много последствия за инвеститора.    It is a common mistake to put layer over layer of expensive and at the same time unfitting materials on details which in fact are wrong. In combination with unprofessional implementation this always leads to sad consequences for the investor
Разработеният преди години с патентовани материали от VEDAG GmbH фирмен детайл за плоски покриви ProfiROOF в най-голяма степен отговаря на изискванията за бързина, качество и надеждност на изпълнение. Едновременно с това стойността на пакета изолационни работи е една от най-ниските.

ИЗОВАЛ ЕООД е директен вносител на всички изолационни продукти на VEDAG GmbH, сертифициран изпълнител и оторизиран шеф монтаж за Република България

 Sertifikat Vedag-Isoval The company construction detail for flat roofs ProfiROOF, developed with patented VEDAG GmbH materials some years ago, in the utmost degree satisfies the requirements for a fast, high quality and reliable implementation. At the same time, the price of the insulation package is one of the lowest.

ISOVAL EOOD is the direct importer of all insulation products of VEDAG GmbH, certified performer and authorized assembly manager for the Republic of Bulgaria.

Общ вид на детайл ProfiROOF    General view of the ProfiROOF detail

- Втори пласт хидроизолация

- Първи пласт самозалепваща хидроизолация

- Топлоизолация EPS 150 kPa

- Пароизолация

- Битумен грунд

- Бетон за наклон

- Покривна конструкция

 Detail ProfiROOF

- Second layer water-proofing

- First layer self-adhezive water-proofing


- Heat insulation EPS 150 kPa

- Wapour barier

- Bitominous Primer

- Concrete for inclination

- Deck Roof Construction

ПРЕДИМСТВА НА ДЕТАЙЛА    ADVANTAGES OF THE DETAIL
 Най-характерното за покривната изолация по този детайл е липсата на замазка за наклони върху топлоизолацията. Замазката за наклони се изпълнява непосредствено върху покривната плоча. Това веднага води до поредица сериозни икономии:    Най-характерното за покривната изолация по този детайл е липсата на замазка за наклони върху топлоизолацията. Замазката за наклони се изпълнява непосредствено върху покривната плоча. Това веднага води до поредица сериозни икономии:
- Спестяват се 4 см армирана циментова замазка върху топлоизолацията. Като следствие се намалява натоварването върху покривната конструкция.   - 4 cm of reinforced cement plaster is being economized. In result, the loading upon the roof construction is lessened
- Поради липсата на замазка върху топлоизолацията се елиминира възможността за напълване на топлоизолационния пакет с вода, докато се чака изсъхването на замазката – един много сериозен проблем при масово използвания детайл за покривни изолации   - The lack of plaster over the heat insulation eliminates the necessity to fill in the heat insulation package with water while waiting for the plaster to dry, which is a very serious problem with the commonly used detail for roof insulations 
- Общият брой операции за изграждането на покрива по стандартни детайли е 9 (девет) с междинен мокър процес. Той прекъсва изпълнението на изолационните работи за неопределено време.
Общият брой операции за изграждане на покрива по детайл ProfiROOF е 6 (шест), като мокрият процес е първи и може да се изпълни, без да се изчаква изсъхване на покривната плоча. След изсъхването на замазката за наклон, изпълнението на изолационните работи е непрекъснат процес.
Ако се изпълни наклонена покривна плоча, изобщо отпада нуждата от замазка за наклони
  - The total number of operations for the construction of the roof with standard details is 9 (nine), with a wet process in between. This wet process stops the execution of the insulation work for indefinite period of time.
The total number of operations for the construction of the roof with the ProfiROOF details is 6 (six), whereas the wet process is first and can be done without waiting for the roof slate to dry. After the plaster for inclination is already dry, the implementation of the insulation work becomes one uninterrupted process.
If an inclined roof slate is made, then the plaster for inclination is no longer necessary
- Поради липсата на междинен мокър процес непрекъстваемостта на работите и използването на високотехнологични самозалепващи материали времето за изпъление на целия изолационен пакет  се скъсява съществено   - Due to the lack of the intermediate wet process, and because of the uninterrupted work and the use of highly technological self-adhesive materials, the time necessary for the implementation of the whole insulation package is essentially shortened
- Коректното остойностяване дори само на горните екстри в сравнение с конвенционално изпълняваните детайли (със замазка върху топлоизолацията) довежда до серизно намаляване на стойността на целия покривен изолационен пакет над покривната конструкция   - The correct estimation of even only the above mentioned improvements compared with the conventionally made details (with plaster upon the heat insulation) gives a substantial cost decrease of the whole roof insulation package over the roof construction
ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ   TECHNOLOGICAL SUCCESSION
1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА   1. PREPARATION OF THE FOUNDATION
Съгласно нормативите основата за полагане на изолации трябва да е с изпердашена повърхност и суха, за да бъде възможно залепването на изолационните пластове.
Възможно е изпълнението на плаваща изолация и при мокра основа. Тогава обаче остава сериозният проблем, че затворената влага ще трябва да излезе навътре в сградата, което ще компрометира довършителните работи.
За залепване на битумната мембрана върху сухата основа се полага битумен грунд.
  According to the normative requirements the foundation for laying the insulation should have a smoothed down and dry surface in order to make possible the adhesion of the insulation layers.
The implementation of floating insulation is possible even when the foundation is wet. But then a serious problem remains – the closed moisture would go out inside the building and this would compromise the finish off activities.
Bituminous primer is put on the dry foundation for the adhesion of the Bituminous membrane.
2. ПАРОИЗОЛАЦИЯ   2. VAPOUR BARRIER
Съгласно всички норми в Европа, в т.ч. и в България, за отопляеми помещения при вътрешна температура над 16°С и относителна влажност на въздуха над 60% през зимния период се образува конденз и трябва да се вземат сериозни мерки за спиране на проникването на водни пари в изолационните пластове, както и за предпазване на топлоизолацията от овлажняване.   According to all European normative requirements, as well as the Bulgarian ones, in heated premises with inside temperature of 16°С and relative humidity of the air of more than 60%, condense is seen in winter time and very serious precautions should be taken in order to stop the penetration or water vapour into the insulation layers, as well as to protect the heat insulation from becoming damp.
 Vapour barier    Vapour barier
При тези условия вътрешното парциално парно налягане е близо 10 пъти по-високо от външното.
Движението на водните пари е навън към студените зони и при достигане на точката на оросяване те кондензират във вода.
  In these conditions the inside partial vapour pressure is about 10 times higher than the outside one.
The movement of the water vapour is in the direction to the outside cold zones and when it reaches the irrigation point, it is condensed into water.
При липсваща, неподходяща или неправилно изпълнена пароизолация водните пари кондензират в топлоизолацията, омокрят я и тя повече не изпълнява предназначението си. Известно е, че "мокрият пуловер топло не държи".   With missing, unsuitable or incorrectly made vapour barrier (insulation), the water vapour condenses in the heat insulation, makes it wet and the heat insulation can no longer fulfill its purpose. It is a well-known saying that "the wet sweater does not keep you warm".
На практика видът на топлоизолацията (вата, EPS, XPS) няма особено значение. В условията на затворен обем между изолационните пластове всички видове топлоизолация се водонапиват под въздействие на парното налягане и кондензната влага.   In fact the kind of heat insulation (wadding, EPS, XPS) does not matter much. In the conditions of closed space between the insulation layers all kinds of insulation soak up.
Този ефект на омокряне на топлоизолацията се проявява винаги в началото на есента, когато външната температура рязко се понижава, а влагата в помещенията се повишава. Особено силно се проявява през първата есен след пускането на обекта в екплоатация, когато в конструкцията има затворена и строителна влага.   This wetting effect of the heat insulation appears always in the beginning of the fall season when the outside temperature sharply goes down and the humidity inside becomes higher. This is especially strong during the first fall of using the building due to the closed in the construction so called building moisture.
Масово използваният полиетилен не е пароизолация по никоя норма в Европа.   The commonly used polythene is not recommended as a vapour barrier in any European normative documents.
Съгласно указанията на всички действащи нормативни документи в Европа за пароизолационни материали при плоски покриви се използват залепени битумни мембрани с вложка от алуминиево фолио.   According to the directions of all active normative documents in Europe regarding the vapour barrier for flat roofs, the materials that should be used are the adhesive Bituminous membranes with inserts of aluminum foil.
 Vapour barier    Vapour barier
Пароизолационната мембрана се състои от:

- Долен удебелен битумен слой от специален битум, който самозалепва в студено състояние към грундираната основа и поема дребните неравности по повърхността;

- Вложка от алуминиево фолио, представляваща абсолютна парна бариера;

- Горен битумен слой, в който при термично активиране без проблем се залепва последващият топлоизолационен слой.
  The vapour barrier membrane consists of:

- Lower thicken Bituminous layer of special Bitumen, which in cold condition is self-adhesive to the primed foundation and covers the little rough places on the surface;

- An insert of aluminum foil which is the absolute vapour barrier;

- An upper Bituminous layer to which in case of thermal activation the next heat insulation layer easily sticks.
В следващия топлоизолационен слой затвореният въздух е този, който осигурява топлоизолацията. Затова е особено важно пароизолацията да е залепена за следващите след топлоизолацията хидроизолационни пластове.   In the next heat insulation layer the closed air is the one that ensures the heat insulation. That’s why it is particularly important the vapour barrier to be stuck to the hydro-insulation layers which come after the heat insulation layer.
3. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ   3. HEAT INSULATION
За топлоизолация е правилно да се използват плоскости от каменна вата с тегло 150-160 кг/м3 или EPS (стиропор) с тегло 26-30 кг/м3.
  For heat insulation it is correct to use planes made of stone wadding with weight of 150-160 kg/m3 or EPS (styropor expandable polystyrene) with weight of 26-30 kg/m3.
Груба грешка е да се използва топлоизолация от XPS (тип фибран).   It is a gross blunder to use XPS (Fibran type) for heat insulation.
Heat insulation   Heat insulation
Пароизолацията се нагрява с горелка и топлоизолацията се залепя във втечения битум.   The vapour insulation is heated with a jet heater and the heat insulation is stuck in the liquid bitumen.
В ъглите при преминаване от вертикална към хоризонтална повърхност се полагат холкери от топлоизолация с размери мин. 5/5 см.   At the corners, when the insulation goes from vertical to horizontal surface, heat insulation round angle tapes with minimum dimensions of 5/5 cm are used.
 Detail ProfiROOF    Holker
Тук е мястото да се отбележи и често допусканата грешка за изпълнение на изолации по детайл «обърнат покрив», с полагане на топлоизолацията от XPS и баласт от чакъл върху хидроизолацията, който не е подходящ за нашите климатични условия.   We have to mention here one very common mistake in the implementation of the insulation of the so called “turned roof” where the heat insulation is made of XPS and rubble ballast put upon the hydro insulation, which is not suitable for our weather conditions.
Turned roof   Turned roof
През есента, зимата и пролетта студената вода тече под топлоизолацията и тогава топлоизолация просто няма. Покривната плоча вече е студена, а не топла. Последствията са образуване на конденз, мухъл и загуба на топлина.   In the fall, winter and spring seasons the cold water runs under the heat insulation and then the heat insulation simply doesn’t exist. The roof slate is not warm anymore, it is already cold. And the consequences are condense, mould and waste of heat.
Съгласно изискванията на производителите на топлоизолация от XPS, при изпълнение на обърнат покрив с баласт от чакъл топлоизолацията винаги се полага само в един пласт и дебелината на баластовия слой трябва да е поне колкото дебелината на топлоизолацията. Което при дебелина на топлоизолацията от 10 см и повече, означава още толкова чакъл (излишен товар).   According to the requirements of the producers of XPS heat insulation during the implementation of a turned roof with rubble ballast, the heat insulation should always be only one layer and the thickness of the ballast layer should be at least as much as the thickness of the heat insulation. With thickness of 10 cm of the heat insulation layer it is that much thickness of the rubble layer (superfluous load).
Turned roof   Turned roof
При по-тънък баласт и проливен дъжд честа гледка е топлоизолацията да изплува заедно със затискащия я чакъл. Освен това замърсеният чакъл и задържаната под него влага създават идеални условия за вкореняване на растения и повреждане на хидроизолацията. В подобен случай скъпоструващ ремонт ще е наложителен и неизбежен.   With a thinner ballast layer and heavy rains a common view is the heat insulation floating out together with the rubble that is supposed to cover and press it down. What is more, the dirty rubble and the moisture under it create ideal conditions for plants growth and damage of the heat insulation. In such cases some very expensive repairs will be obligatory and unavoidable.
4. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ   4. HYDRO INSULATION
Съгласно нормите за изпълнение на покривни изолации в европейските държави от климатичния пояс на България, изолациите трябва да осигуряват безпроблемна работа на покритието в температурен диапазон от –20°С до +80°С. Тези изисквания се удовлетворяват единствено от SBS модифицираните битумни мембрани, чийто работен температурен диапазон е от мин. –20°С до +100°С.   According to the regulations for implementation of roof insulations in European countries located in the climate zone of Bulgaria, the insulation should give no problems in the temperature range from –20°С to +80°С. These requirements are satisfied only by the SBS modified Bituminous membranes, the work temperature range of which is from –20°С to +100°С.

В българските нормативни документи са определени изчислителни зимни температури за всички населени места в Република България под -10°С, като по-голямата част от тях са дори под -15°С (за София -16°С).   In the Bulgarian normative documents winter temperatures under -10°С are determined for all towns and villages of Bulgaria, while most of them have temperatures even under -15°С (Sofia -16°С).
Мембраните, модифицирани с АРР, и такива от оксидиран битум, не са подходящи за България, защото те работят в температурен диапазон над –10°С (и дори над 0°С) и при нашите зимни условия се компрометират.   The membranes, modified with APP and those with oxidized bitumen, are not appropriate for Bulgaria, because they work within the temperature range from –10°С (and even above 0°С) and don’t give good results in our winter weather conditions.
 Hydro insulation    Hydro insulation
При топъл покрив директно върху топлоизолацията се полага първият слой хидроизолация. Долният слой на мембраната е от специален битум, позволяващ студено самозалепване върху топлозолацията, без необходимост от нагряване с горелка. Положената по този начин първа хидроизолационна мембрана спестява разходите във време и пари за изпълнение на армирана циментова замазка върху топлоизолацията.   If the roof is warm, the first hydro insulation layer is put directly upon the heat insulation. The lower layer of the membrane is made of special Bitumen, allowing cold self-adhesiveness upon the heat insulation, without being necessary to warm it with a jet heater. Put in this way, the first hydro insulation membrane saves time and money that would be spent on the implementation of a reinforced cement plaster upon the heat insulation.
Върху първия хидроизолационен пласт чрез газопламъчно залепване се полага втори хидроизолационен пласт при разминаване на надлъжните снадки поне на 1/3 от ширината на мембраната. Спазват се изискванията за ширина на надлъжните и напречните снадки.   Upon the first hydro insulation layer, through gas-flame adhesion, a second layer of hydro insulation is put with the longitudinal joint passing each other at least at 1/3 from the membrane width. The requirements for the width of the longitudinal and transverse joints are observed.
Двата пласта хидроизолация по възможност се полагат по направление на наклона, а не напречно на него. Те задължително се полагат в една посока, никога не се кръстосват.   If possible, the two hydro insulation layers are put in the direction of the inclination, and not across it. They obligatory are put in the same direction and are never crossed.
Материалите за втория пласт могат да са различни в зависимост от предназначението на покрива:
- При неизползваем покрив завършващият пласт трябва да бъде със защитна посипка от шисти;
- При използваем покрив завършващият пласт може да бъде и без защитна посипка;
- При озеленен покрив завършващият пласт трябва да бъде кореноустойчив.

Гарантирано залепване на снадките между отделните листове има тогава, когато от снадката протече битум.
  The materials for the second layer can be different, depending on the purpose of the roof:
- If the roof would not be used, the last layer should have protective cover of slates;
- If the roof will be used, the last layer can be without protective cover;
- If the roof will be a greenery area, the last layer should be resistant to plant roots.

The adhesion between the joints of the different sheets is guaranteed when bitumen starts to leak from the joint.
 Water test    Water test
Изпълнението на хидроизолалациите е желателно винаги, при съгласувана възможност с инвеститора, да завърши с водна проба чрез напълване на покрива с 15-20 см вода. Това е особено наложително при последващо закриване на хидроизолацията (при използваеми или озеленени покриви). По този начин веднага се проверява качеството на изпълнената хидроизолация (при водно налягане от 150-200кг/м2, ако има проблем, течът се проявява за минути).   The implementation of the hydro insulation, after an agreement with the investor, is desirable always to be finished with a water test by filling the roof with water up to 15-20 cm. This is especially necessary when the hydro insulation will be covered (in cases of roofs that will be used or greenery area roofs). In this way the quality of implemented hydro insulation is immediately checked (with water pressure of 150-200 kg/m2, if there is a problem, the leak will be seen in just a few minutes).
Освен това водата на покрива е чудесен начин за прекратяване на достъпа и опазване на хидроизолацията от неоторизирани дейности върху нея на други изпълнители.   Also the water on the roof is a wonderful way to stop the access to and protect the hydro insulation from unauthorized activities on it by other executors.
Преди, по време и след изпълнение на изолационните работи всички други дейности, касаещи покривните изолации, следва да бъдат съгласувани с изпълнителя на покривните изолации и одобрени от него.   Before, during and after the implementation of the insulation works, all other activities connected with the roof insulations, should be coordinated with the executor of the roof insulations and approved by him.
     
Обекти на ИЗОВАЛ ЕООД с детайл ProfiROOF   Projects of ISOVAL EOOD with detail ProfiROOF
     
инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД
  Engineer Valentin Vasilev
Manager of ISOVAL EOOD
 Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята.    The above article does not pretend to be exhaustive. It is only for information purposes to Investors and intentionally doesn't mention intricacies of the profession.
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции.   The originator is not responsible for damage caused by: improper implementation of the article; non-compliance with the regulations for insulation works and the accompanying operations.
За правилно и качествено изпълнение на детайлите потърсете ИЗОВАЛ ЕООД.   For the proper implementation and quality of the details contact ISOVAL EOOD.
 
Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД   All publications from ISOVAL EOOD

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
 • Интернет: Да
 • web: http://www.strannik.bg/isoval
 • Е-поща: isoval@mail.bg
 • GSM: София: +359888222507
  Велико Търново: +359887130843
 
Покривни изолации по детайл ProfiROOFВодна проба на покривни изолации от ИЗОВАЛ ЕООД 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1614
Регистрирани потребители: 309